Tài Liệu Khoa Học

BỆNH PHẤN TRẮNG

Giới thiệu Bệnh phấn trắng trên cây Dâu tây  Bệnh phấn trắng trên cây Dâu tây có nguyên nhân từ nấm Sphaerotheca macularis (mỗi loại